Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

SMLUVNÍ PODMÍNKY

pro smlouvy o poskytování služeb výživového poradenství

(dále jen ,,SP“)


I.
Úvodní ustanovení

1. Eva Mikešová, IČ: :04754549, místem podnikání Milejovice 10, 387 01 Volyně, e-mail [email protected], bankovní spojení: 2301161966/2010, (dále jen „Poradce„), je fyzickou osobou podnikající v oboru Zprostředkování obchodu a služeb, zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Strakonice. 

2. Klient je fyzickou osobou, jež má zájem na zpracování osobního jídelníčku dle zásad zdravého stravování (dále jen „Klient„).

3. Berete na vědomí, že použití  sestaveného jídelníčku závisí na Vaší svobodné vůli. Vhodná skladba stravy je pouze jedním z předpokladů dobrého zdravotnímu stavu, fyzické kondice a redukce tělesné hmotnosti, když tyto mohou být ovlivněny i dalšími faktory. Optimální skladba stravy by měla být konzultována s lékařem, a to zejména s ohledem na Váš aktuální i dlouhodobý zdravotní stav.  

II. Předmět smlouvy

1. Smlouvou o poskytování služeb výživového poradenství (dále jen „Smlouva„) se Poradce zavazuje zpracovat pro Klienta, na základě jím vyplněného dotazníku, jednorázově Individuální výživový plán na míru tj. jídelníček, společně s recepty, návody a doplňujícími informacemi (dále jen „Výživový plán„), a Klient se za to zavazuje zaplatit Poradci sjednanou odměnu.

III. Uzavírání smlouvy

1. Poradce zašle Klientovi k jeho žádosti předsmluvní dotazník, jehož vyplnění a odeslání Poradci se považuje za objednávku služeb. Po jeho posouzení potvrdí Poradce e-mailem Klientovi přijetí objednávky. Smlouva nabývá platnosti potvrzením přijetí objednávky ze strany Poradce.

2. Smlouva nabývá účinnosti připsáním sjednané ceny za poskytnutou službu dle článku V. SP na účet Poradce.

IV. Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), uděluje tímto Klient Poradci, jakožto správci osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů týkajících se Klienta, a to včetně údajů citlivých a souvisejících se zdravotním stavem Klienta, které Poradce získá z vyplněného dotazníku Klienta. Zpracování osobních údajů bude probíhat za účelem řádného poskytování služeb. Souhlas je poskytován v rozsahu nezbytném k naplnění výše uvedeného účelu po dobu 12 měsíců. Klient prohlašuje, že si je vědom svých práv, jež mu přísluší a svůj souhlas může kdykoliv odvolat sdělením své žádosti Poradci.

V. Dodání služby

1. Poradce se zavazuje splnit svou povinnost, tj. zpracovat a doručit výživový plán Klientovi, nejpozději do 14 dnů od připsání platby na účet.

2. Konzultace je možné provádět do 1 měsíce, od chvíle, kdy obdržíte výživový plán.

3. Souhlasem s těmito obchodními podmínkami nám dáváte výslovný souhlas s poskytnutím služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Vezměte na vědomí, že udělením souhlasu pozbýváte v souladu s § 1837 písm. a) občanského zákoníku právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Pokud nechcete výše uvedený souhlas udělit, kontaktujte nás. Berte však na vědomí, že v takovém případě Vám bude služba poskytnuta až po uplynutí 14 dnů ode dne uzavření smlouvy.

4. Smlouva se považuje ze strany Poradce za splněnou odesláním zpracovaného Výživového plánu na e-mailovou adresu Klienta. Vezměte na vědomí, že pokud v objednávkovém formuláři uvedete chybnou emailovou adresu, nemůže vám být služba poskytnuta.

Poskytované služby jsou z důvodu jejich vysoké individualizace určený výhradně pro osobu, která službu objednala, případně pro osobu, která byla jako uživatel služby uvedena výslovně v objednávce. Služby nejsou tedy přenosné na třetí osobu, ledaže je na stránce výslovně uvedeno nebo mezi námi ujednáno něco jiného.

VI. Cena a platební podmínky

1. Odměna za zpracování Výživového plánu na míru činí 690 Kč. Odměna za expresní zpracování Výživového plánu (tj. do 2 pracovních dnů) činí 1190 Kč, pokud není uvedeno jinak – např.: slevová akce na jídelníček.

2. Odměna je splatná před započetím plnění ze strany Poradce, a to na základě faktury vystavené Poradcem a doručené na e-mailovou adresu Klienta.

3. Poradce je oprávněn vystavit fakturu po přijetí objednávky Klienta.

4. Splatnost faktury činí 14 dní ode dne jejího vystavení.

5. Bude-li Klient v prodlení s úhradou odměny o více jak 7 dní, je Poradce oprávněn od Smlouvy odstoupit.

VII. Odstoupení od smlouvy

1. Klient je oprávněn odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření, tj. ode dne potvrzení přijetí objednávky Poradcem.

2. Klient nemá právo od Smlouvy odstoupit, jestliže mu Poradce k jeho výslovné žádosti již zpracoval a doručil výživový plán před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy.

3. Odstoupí-li Klient od Smlouvy, přičemž Poradce k jeho výslovné žádosti již začal s plněním před uplynutím lhůty pro odstoupení, má Poradce nárok na poměrnou část ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od Smlouvy.

4. Odstoupit od Smlouvy lze zasláním vyplněného formuláře pro odstoupení od Smlouvy na e-mailovou adresu Poradce; formulář dle věty první je dostupný ke stažení zde. 

VIII. Práva z vadného plnění (reklamace)

1. Při vadném poskytnutí služby, tj. jejím rozporu se Smlouvou, má Klient právo požadovat opravu nebo doplnění služby nebo přiměřenou slevu ze sjednané ceny služby.

2. Nelze-li vadu odstranit, má Klient právo požadovat náhradní plnění nebo od Smlouvy odstoupit.

3. Vadu je nutné reklamovat, tj. vytknout a oznámit Poradci, bez zbytečného odkladu poté, kdy mu byla služba poskytnuta.

4. Poradce je povinen rozhodnout o reklamaci služby ve lhůtě 30 dnů od přijetí reklamace.

IX. Mimosoudní řešení sporů

1. V případě sporu mezi Klientem a Poradcem má Klient právo využít institutu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (dále také „ADR„). Řízení je oprávněn zahájit Klient podáním návrhu k věcně příslušnému subjektu, kterým je Česká obchodní inspekce (dále jen „ČOI„), a to nejpozději do 1 roku ode dne, kdy kontaktoval Poradce za účelem řešení sporu poprvé. ADR při ČOI se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, a Pravidly pro postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů dostupnými na internetových stránkách ČOI (www.coi.cz). Řízení není zpoplatněno, náklady spojené s ADR si strany nesou samy.

X. Závěrečná ustanovení

1. Tyto SP jsou účinné ode dne 4. 6. 2019 a jsou nedílnou součástí každé Smlouvy.

2. Záležitosti neupravené Smlouvou nebo těmito SP se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

V Milejovicích 4. června 2019